Poznań, dnia 6 lutego 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje, iż z dniem 6 lutego 2017 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana przede wszystkim z:

  • coroczną aktualizacją poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów poniesionych przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016,
  • aktualizacją stóp zwrotu subfunduszy.

Kluczowe informacje dla Inwestorów wszystkich subfunduszy znajdują się poniżej: