Poznań, dnia 11 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 11 marca 2017 roku zmianie ulega Informacja dla Klienta Arka Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Arka Prestiż SFIO w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentu jest związana:

  • ze zmianą adresu strony internetowej, na której publikowane są zmiany Statutu funduszu Arka Prestiż SFIO i inne ogłoszenia wymagane Statutem lub przepisami prawa (z www.prestiz.arka.pl na www.arka.pl),
  • z ujawnieniem informacji określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.