Poznań, dnia 31 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) działając w imieniu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (dalej: „Fundusz”) informuje o opublikowaniu raportu rocznego obejmującego sprawozdanie finansowe ww. Funduszu.

Treść sprawozdania w pełnym brzmieniu dostępna jest w linku poniżej:

Uprzejmie informujemy, iż roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych wymagają, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podjęcia uchwały w sprawie ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów danego funduszu. Szczegółowe informacje na temat terminu i miejsca oraz porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów znajduje się w następującym ogłoszeniu:

Przypominamy, że uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy danego funduszu, którzy do dnia 11 kwietnia 2017 roku włącznie złożą w siedzibie Towarzystwa przy pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016.1636 t.j) Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze (z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku ewentualnych zapytań dotyczących treści rocznego sprawozdania finansowego Funduszu prosimy o ich przekazywanie w terminie nie późniejszym niż na 3 dni robocze przed datą danego Zgromadzenia Inwestorów, tj. do dnia 13 kwietnia 2017 roku włącznie, na adres poczty elektronicznej Towarzystwa: tfi@bzwbk.pl. Towarzystwo udzieli odpowiedzi na przekazane w ww. terminie zapytania. Ponadto Towarzystwo zapewni odpowiedzi na ewentualne zapytania Inwestorów dotyczące sprawozdania finansowego podlegającego zatwierdzeniu pojawiające się w trakcie trwania Zgromadzenia.