Poznań, 27 kwietnia 2016 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, zarządzające Funduszem Arka Prestiż SFIO niniejszym ogłasza wprowadzenie z dniem wyceny 2 maja 2016 r. promocji polegającej na zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji:

  • zleceń nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Arka Prestiż SFIO złożonych poprzez platformę internetową BZWBK24 na subrejestry otwarte za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. (niezależnie od kanału, poprzez który subrejestr został otwarty) oraz Towarzystwa (w tym na podstawie obowiązujących w Towarzystwie regulaminów świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych lub osób prawnych poprzez Arka Online oraz telefon),
  • wpłat bezpośrednich dokonanych na subrejestry uczestnika funduszu Arka Prestiż SFIO otwarte za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. (niezależnie od kanału, poprzez który subrejestr został otwarty) oraz Towarzystwa.

Promocją objęte są subrejestry dotychczasowe jak i nowo otwierane za pośrednictwem ww. kanałów dystrybucji.

Promocja nie dotyczy zleceń zamiany.

Promocja będzie obowiązywać dla transakcji nabycia jednostek rozliczanych od dnia wyceny 2 maja 2016 roku włącznie do odwołania.