Poznań, dnia 23 marca 2017 r.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym działając w imieniu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (dalej „Fundusz”) na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz art. 42 ust. 1 Statutu Funduszu informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Informacje o terminie, miejscu oraz porządku obrad znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej. Zgromadzenie Inwestorów ma na celu rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu: