Poznań, dnia 11 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym - potwierdza, iż opisane w ogłoszeniu z dnia 16 stycznia 2017 r. zmiany Regulaminu Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w dniu dzisiejszym wchodzą w życie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin IKE w aktualnym brzmieniu, obowiązującym od 11 marca 2017 r.: