Poznań, dnia 11 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2017 roku o zmianie Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”) niniejszym informuje, iż zapowiadane zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu.