BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje o planowanych zmianach Regulaminu Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zmiany w Regulaminie IKE polegają m.in. na:

  • zmianie zasad zwrotu środków, które nie mogą zostać rozliczone na rejestrze prowadzonym w ramach IKE ze względu na przekroczenie rocznego limitu wpłat na IKE (§4 ust. 4 Regulaminu IKE). W takim przypadku, gdy przekazanie środków na wskazany w Umowie rachunek jest niemożliwe lub gdy w Umowie nie wskazano rachunku bankowego, nadwyżka zwrócona zostanie Oszczędzającemu w pierwszej kolejności na rachunek, z którego środki zostały przekazane. W przypadku braku możliwości zwrotu nadwyżki na ww. rachunek bankowy, nierozliczone środki zostaną zwrócone przekazem pocztowym. Kwota przekraczająca roczny limit zostanie przesłana niezwłocznie a przelew odpowiednio opisany;
  • wprowadzeniu możliwości przekazywania potwierdzeń zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach IKE, za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Oszczędzającego), na adres poczty e-mail wskazany uprzednio Funduszowi (§12 ust. 1 Regulaminu IKE).

Zmiany w Regulaminie IKE wejdą w życie z dniem 11 marca 2017 roku (decyduje data złożenia zlecenia). Poniżej Regulamin: