Poznań, dnia 16 stycznia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym niniejszym informuje o planowanej zmianie Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych (dalej: „Regulamin”).

Zakres najistotniejszych zmian w Regulaminie obejmuje:

 1. wyłączenie możliwości:
  • składania dyspozycji za pośrednictwem telefonicznego systemu IVR (systemu automatycznego składania zleceń);

   Składanie dyspozycji będzie nadal możliwe telefonicznie po połączeniu z Konsultantem lub za pośrednictwem Internetu, dzięki usłudze Arka Online.
  • wyboru metody rozchodowania jednostek uczestnictwa przy składaniu zleceń odkupienia;

   Jednostki uczestnictwa będą odkupywane wg metody FIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności odkupywane będą jednostki uczestnictwa nabyte najwcześniej.
 2. usunięcie z katalogu dyspozycji objętych Regulaminem zleceń ustanowienia blokady i odblokowania subrejestru (niezwiązanych z zastawem na jednostkach uczestnictwa),

  Szczegółowy zakres dyspozycji, które można składać za pośrednictwem telefonu i Internetu określa § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. usunięcie z Regulaminu odniesień do strony internetowej www.prestiz.arka.pl w związku z decyzją BZ WBK TFI S.A. o umieszczeniu informacji dotyczących funduszu Arka Prestiż SFIO na stronie www.arka.pl,
 4. wprowadzenie możliwości udzielenia oraz odwołania zgody na przekazywanie potwierdzeń zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej również dla dyspozycji dotyczących transakcji w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego. Możliwe będzie również złożenie oświadczenia o zmianie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przekazywane te potwierdzenia.

Zmiany wejdą w życie z dniem 11 marca 2017 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2017 roku oraz od dnia 11 marca 2017 roku.