Poznań, dnia 15 maja 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”) informuje o planowanym wdrożeniu zmian dotyczących kolejności rozliczania zleceń w Prospektach Informacyjnych oraz Statutach funduszy: Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO (dalej: „Fundusze”).

Obecna kolejność realizacji zleceń:
Nabycia -> Zamiany -> Odkupienia

Kolejność realizacji zleceń po zmianie:
Zamiany -> Nabycia -> Odkupienia

Zlecenia tego samego typu realizowane będą zgodnie z kolejnością ich złożenia (znaczenie ma godzina i minuta złożenia zlecenia).

Zmiany wejdą w życie począwszy od zleceń rozliczanych według wyceny z dnia 22 maja 2017 roku.

Zmiana Statutów Funduszy w powyższym zakresie zostanie dokonana z dniem 22 maja 2017 roku.