Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 4 stycznia 2017 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla inwestorów dla subfunduszu Arka BZ WBK Gotówkowy wydzielonego w ramach funduszu Arka BZ WBK FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla inwestorów jest związana ze zmianą wybranych elementów polityki inwestycyjnej subfunduszu Arka BZ WBK Gotówkowy. Aktualny dokument zamieszczono poniżej: