Można zablokować jednostki uczestnictwa terminowo lub bezterminowo. Blokadą mogą być objęte wszystkie lub tylko część jednostek uczestnictwa. Blokada oznacza zawieszenie możliwości dokonania operacji dotyczących zablokowanych jednostek uczestnictwa. Nie wyłącza możliwości nabyć na subrejestr oraz składania zleceń dotyczących niezablokowanych jednostek uczestnictwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.