IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)

Najważniejsze korzyści

  • Inwestycja bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Dowolność i swoboda w inwestowaniu
  • Wysoki roczny limit wpłat – teraz na dodatkową emeryturę możesz zgromadzić naprawdę dużo!
 


Zobacz także

    Oblicz, ile wyniesie Twoja emerytura z ZUS i OFE! Sprawdź kalkulator na serwisie www.dobraemerytura.org.
    Serwis dobraemerytura.org prowadzony jest przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

    Oblicz, ile może wynieść Twoja dodatkowa emerytura w IKE. Sprawdź nasz kalkulator IKE

Wartość aktywów netto Subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Arka BZ WBK FIO, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Niektóre Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.