Arka BZ WBK Zrównoważony

Wskazówki

  • Jeśli umieścisz kursor na lini wykresu, wyświetlone zostaną notowania za odpowiedni dzień

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe dotyczące Subfunduszu oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie: arka.pl oraz w placówkach dystrybuujących Fundusz Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.