Arka BZ WBK Ochrony KapitałuNajważniejsze korzyści

  • Subfundusz pozwala osiągać stopy zwrotu zbliżone do oprocentowania lokat bankowych, jednak – w odróżnieniu od lokat bankowych – może także przynosić straty, szczególnie w bardzo krótkim okresie
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Możliwość zdalnego dostępu do inwestycji dzięki Arka Online i innym platformom internetowym

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.