Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Skład portfela


wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Najważniejsze inwestycje

10 największych pozycji w portfelu wartość w tys. zł % aktywów
OBLIGACJA SKARB. Polska EUR 2019 10 152 10,80%
LIST ZASTAWNY PEKAO BANK HIPOTECZNY LZ-II-08 7 272 7,74%
OBLIGACJA SKARB. Belgia EUR 2021 7 000 7,45%
PKO FINANCE AB EUR 2015 6 869 7,31%
OBLIGACJA SKARB. Niemcy 2017 6 841 7,28%
OBLIGACJA SKARBOWA SŁOWACJA EUR 2018 5 431 5,78%
OBLIGACJA SKARB. Niemcy 2037 5 180 5,51%
ENERGA FINANCE AB EUR 2020 5 119 5,45%
OBLIGACJA SKARB Turcja EUR 2017 4 871 5,18%
PGNIG FINANCE AB EUR 2017 4 318 4,60%

wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.