Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Skład portfela


wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Najważniejsze inwestycje

10 największych pozycji w portfelu wartość w tys. zł % aktywów
OBLIGACJA SKARB. Belgia 2017 21 795 18,50%
OBLIGACJA SKARB. Niemcy 2017 10 867 9,23%
PZU FINANCE EUR 2019 9 513 8,08%
OBLIGACJA SKARB. Polska EUR 2016 8 899 7,55%
LIST ZASTAWNY PEKAO EUR 2019 7 297 6,19%
OBLIGACJA SKARB. Słowacja EUR 2018 5 631 4,78%
mBANK FINANCE EUR 2019 5 349 4,54%
OBLIGACJA SKARB. Polska EUR 2019 5 172 4,39%
ENERGA FINANCE AB EUR 2020 5 053 4,29%
PKO FINANCE EUR 2019 4 286 3,64%

wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.