Wcześniej: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. Od dnia 2.01.2015 subfundusz funkcjonuje jako Arka BZ WBK Gotówkowy. Zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą zapisów polityki inwestycyjnej.

Więcej informacji».


Arka BZ WBK Gotówkowy

Wskazówki

  • Jeśli umieścisz kursor na lini wykresu, wyświetlone zostaną notowania za odpowiedni dzień

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe dotyczące Subfunduszu oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie: arka.pl oraz w placówkach dystrybuujących Fundusz Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.