Wcześniej: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. Od dnia 2.01.2015 subfundusz funkcjonuje jako Arka BZ WBK Gotówkowy. Zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą zapisów polityki inwestycyjnej.

Więcej informacji».


Arka BZ WBK GotówkowyNajważniejsze korzyści

  • Subfundusz pozwala osiągać stopy zwrotu zbliżone do oprocentowania lokat bankowych, jednak – w odróżnieniu od lokat bankowych – może także przynosić straty, szczególnie w bardzo krótkim okresie
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Możliwość zdalnego dostępu do inwestycji dzięki Arka Online i innym platformom internetowym

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.