Arka BZ WBK ZrównoważonyNajważniejsze korzyści

  • Stosunkowo wysoki potencjał zysku dzięki inwestycji do 70% aktywów w akcje
  • Ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, niż w funduszach / subfunduszach akcyjnych
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.