Ważne: z dniem 13.10.2014 nastąpi znacząca zmiana w polityce inwestycyjnej subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Plus; w szczególności, zwiększony zostanie maksymalny poziom zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Wraz ze zmianą polityki inwestycyjnej subfundusz zmieni nazwę na Arka Platinum Konserwatywny.

Więcej informacji: ogłoszenie o zmianie Statutu funduszu Arka BZ WBK FIO ».


Arka BZ WBK Obligacji Plus

Obligacje skarbowe ze szczyptą akcji

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada koncentrację na obligacjach skarbowych. Tym, co odróżnia subfundusz od zwykłych funduszy obligacji, jest maksymalnie 10-procentowy udział akcji w portfelu subfunduszu. Taki "dodatek" stwarza szansę na dodatkowe zyski, przy jednocześnie ograniczonym wpływie (ryzyku straty) na całość inwestycji.

Produkt z maksymalnie 10-procentowy udział akcji może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które nie akceptują poziomu ryzyka związanego z klasycznymi strategiami mieszanymi, takimi jak zrównoważone czy stabilnego wzrostu.

Inwestycje bez wyrzeczeń

Inwestując w Arkę BZ WBK Obligacji Plus, nie musisz poświęcać czasu na analizę i wybór najbardziej atrakcyjnych papierów wartościowych. Nie musisz też posiadać fachowej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych przy samodzielnych inwestycjach. Twoimi środkami zarządzają licencjonowani doradcy inwestycyjni.

Twoje pieniądze w pewnych rękach

Funduszami Arka zarządza jeden z najlepszych zespołów specjalistów rynku kapitałowego w Polsce. Potwierdzeniem umiejętności zarządzających są długookresowe wyniki inwestycyjne Funduszy Arka oraz liczne wyróżnienia i nagrody.

Zdalny dostęp

Arka Online umożliwia składanie zleceń oraz oferuje wygodny dostęp do informacji o Twojej inwestycji przez internet. Bezpłatna umowa, na podstawie której uruchomimy dla Ciebie dostęp do Twojej inwestycji przez Arka Online, umożliwi Ci również telefoniczny dostęp do rejestrów.

Podobne rozwiązania oferują także niektórzy dystrybutorzy Funduszy Arka, tacy jak Bank Zachodni WBK S.A. (w ramach usługi BZWBK24)

Łatwa zmiana strategii

Jeśli z jakichś powodów chciałbyś przenieść całość lub część środków z jednego subfunduszu Arka BZ WBK FIO do innego, wystarczy złożyć zlecenie zamiany.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.