Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej EuropyNajważniejsze korzyści

  • Ograniczenie ryzyka związanego z koncentracją na jednym rynku
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach lub w euro
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Wysoki potencjał zysku dzięki nawet 100-procentowemu zaangażowaniu na rynku akcji spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – głównego beneficjenta rozszerzenia Unii Europejskiej

Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.