Arka BZ WBK Akcji Tureckich

  Wskazówki

  • Jeśli chcesz dokładniej przeanalizować historię notowań subfunduszu, możesz pozostawić włączone notowania tylko w tej walucie, którą chcesz analizować. Skala wykresu zostanie automatycznie dopasowana.
  • Aby wyłączyć lub włączyć notowania dla danej waluty, kliknij na jej nazwę poniżej obszaru wykresu.
  • Jeśli umieścisz kursor na obszarze wykresu, w lewym górnym rogu wykresu wyświetlone zostaną notowania za odpowiedni dzień.

  28 maja 2011 roku subfundusz zmienił nazwę (dawniej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. Zmiana polityki inwestycyjnej spowodowała wzrost ryzyka koncentracji geograficznej oraz ryzyka walutowego przy spadku poziomu ryzyka koncentracji sektorowej.

  Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe dotyczące Subfunduszu oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie: arka.pl oraz w placówkach dystrybuujących Fundusz Arka BZ WBK FIO. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.