Arka BZ WBK Akcji Tureckich

  W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich zmienił nazwę (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki Subfunduszu sprzed 28 maja 2011 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Na wykresie okres przed 28 maja 2011 został oznaczony linią przerywaną.

  Wskazówki

  • Jeśli chcesz dokładniej przeanalizować historię notowań subfunduszu, możesz pozostawić włączone notowania tylko w tej walucie, którą chcesz analizować. Skala wykresu zostanie automatycznie dopasowana.
  • Aby wyłączyć lub włączyć notowania dla danej waluty, wybierz pole oznaczone kolorem obok nazwy Subfunduszu.
  • Jeśli umieścisz kursor na lini wykresu, wyświetlone zostaną notowania za odpowiedni dzień

  28 maja 2011 roku subfundusz zmienił nazwę (dawniej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. Zmiana polityki inwestycyjnej spowodowała wzrost ryzyka koncentracji geograficznej oraz ryzyka walutowego przy spadku poziomu ryzyka koncentracji sektorowej.

  Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe dotyczące Subfunduszu oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie: arka.pl oraz w placówkach dystrybuujących Fundusz Arka BZ WBK FIO. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.