Arka Prestiż SFIO

  Poniższa tabela prezentuje wartości jednostki uczestnictwa oraz maksymalne ceny zbycia i minimalne ceny odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu Arka Prestiż SFIO.

  Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

  CZmaks = WJU / (1 - ODmaks)

  COmin = WJU x (1 - OMmaks)

  gdzie:
  CZmaks - maksymalna cena zbycia
  COmin - minimalna cena odkupienia
  WJU - wartość jednostki uczestnictwa
  ODmaks - maksymalna stawka opłaty dystrybucyjnej
  OMmaks - maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

  Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

  Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określa Tabela Opłat.