Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN, lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego
 • subfundusz dłużny zorientowany na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy
 • subfundusz może także bez ograniczeń lokować środki w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Rzeczpospolitą Polską (Skarb Państwa) lub inne państwa

Aktualne stopy zwrotu


Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
27.04.2017 1308,74 26.04.2017 1308,04 +30.88 +3.50 +9.61 +23.22 -
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


Alokacja geograficzna na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2016 r

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 27.05.2011
Benchmark WIBID 3M + 100 punktów bazowych
Sugerowany czas inwestycji min. 2 lata
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 2 436,1 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000 PLN

* Stan na 30.06.2016 r.

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz pozwala osiągać stopy zwrotu zbliżone do oprocentowania lokat bankowych, jednak – w odróżnieniu od lokat bankowych – może także przynosić straty, szczególnie w bardzo krótkim okresie.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz – w mniejszym stopniu – wahaniami rynkowych stóp procentowych.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Wartość aktywów netto subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na arka.pl i u dystrybutorów. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.