Fundusz Arka Prestiż SFIO to:

  • 7 subfunduszy
  • sprawdzona filozofia inwestycyjna połączona z najwyższą jakością usług
  • szerokie i atrakcyjne spektrum portfeli – od konserwatywnych (opartych na obligacjach skarbowych), poprzez strategie mieszane (łączące subfundusze akcji i obligacji), aż po bardziej ryzykowne portfele akcyjne

Skład funduszu Arka Prestiż SFIO


Kalkulator inwestycyjny


Kalkulator pozwala obliczyć wartość zgromadzonego kapitału w wybranym subfunduszu w danym dniu, na podstawie następujących danych:

  • daty rozpoczęcia inwestycji
  • kategorii jednostek uczestnictwa
  • ilości nabytych jednostek
  • daty odkupienia (dnia, na który obliczona zostanie wartość inwestycji)
TWÓJ FUNDUSZ
Oblicz
WARTOŚĆ KAPITAŁU
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu nabycia 0000000,00
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu odkupienia 0000000,00
Stopa zwrotu 0000000,00
Nominalna zmiana wartości wpłacanego kapitału 0000000,00
Kwota do wypłaty** 0000000,00

* Dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

** Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat dystrybucyjnych, manipulacyjnych, dodatkowych związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wybranej kategorii wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na arka.pl. Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO, dostępnym na arka.pl oraz u dystrybutorów funduszy, z którym należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji.