Skrót polityki inwestycyjnej


 • od 40% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy trzecich, które koncentrują swoje inwestycje na rynku dłużnym
 • subfundusz lokuje do 40% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy trzecich, które inwestują głównie w akcje
 • subfundusz może lokować do 20% swoich aktywów w inne aktywa niż wskazane powyżej

Aktualne stopy zwrotu


Arka Platinum Stabilny
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
27.04.2017 61,71 26.04.2017 61,66 +23.05 +2.32 +8.32 +24.77 +20.25
27.04.2017 63,45 26.04.2017 63,39 +26.52 +2.44 +8.95 +26.77 +23.42
27.04.2017 65,21 26.04.2017 65,15 +30.03 +2.53 +9.58 +28.75 +26.65

Wyniki historyczne w PLN


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Uzyskał również dyplom z makroekonomii w ramach Central European University. Posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Alokacja geograficzna


Alokacja geograficzna na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2016 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 30.05.2006
Benchmark 30% MSCI ACWI + 45% G0PL + 15% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycji min. 3 lata
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 141,3 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500 PLN

* Stan na 30.06.2016 r.

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz polecany jest tym inwestorom, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem rynku akcji, walutowym, kredytowym i ryzykiem wahań rynkowych stóp procentowych

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na arka.pl i u dystrybutorów funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.