Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz dłużny zorientowany na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy
 • subfundusz może bez ograniczeń lokować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Rzeczpospolitą Polską (Skarb Państwa) lub inne państwa
 • subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego

Aktualne stopy zwrotu


Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
27.04.2017 61,50 26.04.2017 61,46 +23.00 +3.54 +8.64 +22.17 -
27.04.2017 61,80 26.04.2017 61,77 +23.60 +3.62 +8.98 +22.72 -
27.04.2017 62,12 26.04.2017 62,08 +24.24 +3.78 +9.35 +23.35 -
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


Alokacja geograficzna na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2016 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 10.02.2012
Benchmark WIBID 3 M + 50 punktów bazowych
Sugerowany czas inwestycji min. 2 lata
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 1 786,3 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500 PLN

* Stan na 30.06.2016 r.

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy oczekują zysków na poziomie zbliżonym lub wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych i planują inwestowanie średnioterminowe (minimum 2-letnie).

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz – w mniejszym stopniu – z wahaniami rynkowych stóp procentowych.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na arka.pl i u dystrybutorów funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.