Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz akcji rynków zagranicznych
 • główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Turcji
 • akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie mogą stanowić max. 50% aktywów
 • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze

Aktualne stopy zwrotu


Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
27.04.2017 43,38 26.04.2017 43,21 -13.29 +10.92 +9.24 +14.52 -22.83
27.04.2017 45,68 26.04.2017 45,49 -8.69 +11.50 +10.90 +17.43 -18.88
27.04.2017 48,10 26.04.2017 47,91 -3.86 +12.04 +12.57 +20.40 -14.72

Wyniki historyczne w PLN


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Uzyskał również dyplom z makroekonomii w ramach Central European University. Posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


Alokacja geograficzna na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2016 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 27.12.2006
Benchmark 95% [(MSCI Emerging Europe ex Russia) + Austria Index] + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycji min. 5 lat
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 160,2 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500 PLN

* Stan na 30.06.2016 r.

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zysk potencjalnie wysoki – zwłaszcza w długim okresie

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko wysokie - szczególnie w krótkim okresie – związane głównie z wahaniami cen akcji oraz kursów walut.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na arka.pl i u dystrybutorów funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.